Informovaný súhlas na marketingové účely

Spoločnosť JRK-TRADE SLOVAKIA, s.r.o., sídlo: Budatínska 57, 851 06 Bratislava –

mestská časť Petržalka, IČO: 47 002 743, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným

súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 114761/B, zastúpená Ing. Tomáš Kozák –

konateľ, kontaktné údaje: email: info@happy-vaky.sk, telefónne číslo: 0911836161 (ďalej

tiež ako „prevádzkovateľ“) v súvislosti so získaním súhlasu informuje dotknutú osobu

o splnení informačných povinností podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných

údajov (ďalej tiež ako „zákon o OOÚ“) zdelením nižšie uvedených informácií. Dotknutá

osoba nie je povinná poskytnúť svoje osobné údaje na nižšie uvedený účel.

1. Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ: JRK-TRADE SLOVAKIA, s.r.o., sídlo: Budatínska 57, 851 06 Bratislava

– mestská časť Petržalka, IČO: 47 002 743, zapísaná Obchodný register SR vedený Okresným

súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 114761/B, zastúpená Ing. Tomáš Kozák –

konateľ, kontaktné údaje: email info@happy-vaky.sk, telefónne číslo 0911836161.

2. Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Účel: Marketingové a obchodné účely – zasielanie marketingových správ a ponúk

Právny základ: Súhlas dotknutej osoby

3. Identifikáciu príjemcu alebo kategóriu príjemcu, ak existuje

Príjemca, ktorý spracúva osobné údaje je:

Spoločnosť poskytujúca cloudové služby:

Obchodné meno: Webglobe – Yegon, s.r.o.

Sídlo: Stará Prievozská 2

IČO: 36306444

Právna forma: Sro

Zap.saný: OR OS Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka č.: 59027/B

Zast.pený: Ing. Igor Strečko, konateľ

Ing. Juraj Hanták, konateľ

4. Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov: 24 mesiacov

5. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:

– požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,

Ako dotknutá osoba máte právo na poskytnutie zoznamu osobných údajov, ktoré od Vás

máme k dispozícii ako aj informácie o tom ako Vaše osobné údaje spracúvame.

– na opravu osobných údajov,

Prijali sme opatrenia, aby sme uchovávali Vaše presné, úplné a aktuálne osobné údaje. Ak si

myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame nie sú presné, úplné a aktuálne, prosím

informujte nás o tom.

– na vymazanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete požiadať aj o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú na to

splnené zákonom uvedené dôvody, napr. ak už účel spracúvania skončil.

– na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

Ako dotknutá osoba nás môžete pri splnení z.konných podmienok požiadať, aby sme prestali

používať Vaše osobné údaje, napr. za situácie ak si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré

uchovávame, sú nepresné a pod.

– namietať spracúvanie osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte právo namietať spracúvaniu Vašich údajov, v prípade, ak ste

nadobudli presvedčenie, že na spracúvanie osobných údajov nemáme právny dôvod; napr. ak

naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov neprevažujú nad právami alebo

záujmami dotknutej osoby.

– na prenosnosť osobných údajov,

Ako dotknutá osoba máte za určitých okolností právo požiadať nás o prenos osobných údajov,

ktoré ste nám poskytli. Toto právo na prenosnosť sa však týka len tých osobných údajov,

ktoré sme nám poskytli na základe Vášho súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou

zo zmluvných strán.

– odvolať súhlas,

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas v prípadoch, keď Vaše

osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu.

– podať návrh na začatie konania resp. sťažnosť na dozorný orgán,

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh resp. sťažnosť na Úrad na ochranu osobných

údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk , Hraničná 12, 820 07 Bratislava

27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Dotknutá osoba môže požadovať výkon vyššie uvedených práv kedykoľvek, a to

prostredníctvom emailu info@happy-vaky.sk, telefónne číslo 0911836161, alebo písomne na

poštovú adresu sídla prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ vybaví žiadosť dotknutej osoby

v súvislosti s vyššie uvedenými právami v z.konných lehotách.

6. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Za účelom zasielania marketingových správ a ponúk záujemcom o takúto službu,

prevádzkovateľ spracúva emailovú adresu prostredníctvom spoločnosti v tretej krajine, ktorá

disponuje rozhodnutím Európskej komisie o primeranosti úrovne ochrany osobných údajov.

Touto spoločnosťou je spoločnosť s názvom: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de

Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, Spojené štáty americké (prevádzkovateľ

MailChimp.com)

Úrad na ochranu osobných údajov uviedol, že treťou krajinou, zaručujúcou primeranú úroveň

ochrany osobných údajov je krajina, ktorú Európska komisia označila týmto statusom vo

svojom rozhodnutí. Takouto krajinou sú Spojené štáty americké (spoločnosti certifikované v

režime Privacy Shield):

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-urovenochrany

Spoločnosť The Rocket Science Group, LLC je spoločnosť certifikované v režime Privacy

Shield:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG

Prenosom emailovej adresy spoločnosti The Rocket Science Group, LLC do tretej krajiny

nedochádza k ohrozeniu práv dotknutej osoby.

 

Kontaktné informácie

Budatínska 57,
Bratislava, 851 06

Telefón: +421 911 836 161

Web: https://happy-vaky.sk/