Reklamačné podmienky

Úvod/Reklamačné podmienky

VRÁTENIE TOVARU

Spotrebiteľ má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru, za podmienok uvedených v § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z.z. Spotrebiteľ môže využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne alebo osobne na oddelení internetového predaja na adrese sídla predávajúceho. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšanie neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší, pričom predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, a to v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, nie však skôr ako mu je doručený tovar, bezhotovostným prevodom na účet, ktorého číslo uvedie kupujúci v odstúpení od kúpnej zmluvy alebo iným spôsobom podľa dohody so spotrebiteľom. Tovar musí byť v pôvodnom stave, nesmie byť použitý, musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, originálu dokladu o kúpe tovaru, záručného listu a návodu atď. Tovar doporučujeme kupujúcim vracať v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava k predávajúcemu.

Predávajúci nenesie zodpovednosť, za poškodenia tovaru, ktoré vzniknú počas prepravy v dôsledku nedostatočne zabaleného tovaru.

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Kupujúci nemá právo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípadoch § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z.

REKLAMÁCIE

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho. Pre uplatnenie reklamácie tovaru je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať predávajúcemu aj podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej uvedie popis závady. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý.

Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku k iným účelom ako je určený, pôsobením výrobku nadmernou silou, nesprávnou údržbou výrobku, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.

Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou alebo závady spôsobené pri výrobe. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, mechanickým poškodením, nevhodným používaním a poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od uplatnenia reklamovaného tovaru predávajúcim.

Zodpovednosť za vady nie je možné uplatniť na tovar v prípadoch, že k chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo zodpovednosti za vady sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.

Pre zasielanie reklamácii prosím použite adresu uvedenú v kontaktoch (alebo uveďte konkrétnu adresu).

Kontaktné informácie

Budatínska 57,
Bratislava, 851 06

Telefón: +421 911 836 161

Web: https://happy-vaky.sk/